Skip to main content

Yritysvastuun periaatteet

Amo Oy ja Amo Toys Scandinavia A/S (jäljempänä AMO) pyrkivät edistämään hyviä työolosuhteita ja ympäristöä säästäviä toimintatapoja koko tuotantoketjussa.

Meille yritysvastuu tarkoittaa seuraavaa:

 • Liiketoimintamme on sosiaalisesti vastuullista ja eettisesti kestävää.
 • Suojelemme ympäristöä ja ihmisten turvallisuutta.
 • Tuomme maahan turvallisia ja laadukkaita tuotteita, jotka täyttävät kaikki lainsäädännön asettamat vaatimukset.
 • Tuemme ihmisoikeuksien toteutumista.
 • Kuuntelemme, kunnioitamme ja tuemme yhteisöjä ja kulttuureja, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

Pidämme huolta siitä, että kaikki yritysvastuuseen liittyvät tekijät huomioidaan toiminnassamme ja hallinnossamme sidosryhmien etujen mukaisesti.

Nämä periaatteet koskevat kaikkea Amo Oy:n ja Amo Toys Scandinavia A/S:n nimissä tapahtuvaa toimintaa.

Kaikkien työntekijöiden ja alihankkijoiden on noudatettava näissä periaatteissa kuvattuja yritysvastuun näkökohtia päivittäisessä toiminnassaan.

Eettinen toimintaohjeisto

Tavarantoimittajien on noudatettava kaikilta osin eettistä toimintaohjeistoamme, joka kattaa muun muassa ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, ympäristönsuojelun ja tuoteturvallisuuden mutta ei rajoitu niihin. Tavarantoimittajien ja valmistajien on noudatettava paikallisia lakeja ja asetuksia, ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia koskevia kansainvälisiä ohjeita ja periaatteita sekä ympäristönsuojelua koskevia määräyksiä. AMO tiedottaa ohjeista ja periaatteista tavarantoimittajille ja alihankkijoille ja seuraa niiden noudattamista.

Periaatteet

 • Kohtuullinen työaika – Viikkotyöaikaa, palkkoja ja ylityökorvauksia koskevat toimintatavat noudattavat lainsäädännössä tai työehtosopimuksissa asetettuja standardeja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimusten mukaisesti.
 • Ei lapsityövoimaa – Missään valmistusprosessin vaiheessa ei käytetä työvoimana alaikäisiä lapsia. Yhteistyökumppaneidemme on käytettävä rekrytointiprosesseissaan aukottomia iänvarmistusmekanismeja.
 • Nuorten työntekijöiden suojelu – Nuoret työntekijät eivät saa tehdä yötyötä eikä työnteko saa haitata koulunkäyntiä tai mahdollisuutta osallistua valmennus- ja koulutusohjelmiin. Nuorilla työntekijöillä ei saa teettää töitä olosuhteissa, jotka voivat vaarantaa heidän terveytensä, turvallisuutensa, moraalinsa tai normaalin kehityksensä.
 • Ei pakkotyötä – Työntekijöillä on oikeus jättää työnsä ja päättää työsuhteensa vapaasti kohtuullisen irtisanomisajan kuluttua. Sen paremmin henkiset kuin ruumiillisetkaan kurinpitomenetelmät eivät ole sallittuja.
 • Ei epävarmoja työsuhteita – Kaikki työ perustuu tunnustettuun ja dokumentoituun työsuhteeseen kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten työnormien mukaisesti. Työsuhde ei saa tehdä työntekijöiden asemasta turvatonta eikä sosiaalisesti tai taloudellisesti haavoittuvaa.
 • Oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen palkka – Palkat on maksettava oikea-aikaisesti, säännöllisesti ja täysimääräisesti laillisen maksuvälineen muodossa. Palkkatason on vastattava työntekijöiden taitoja ja koulutusta sekä säännöllisen työajan pituutta. Naisille ja miehille on maksettava samanarvoisesta työstä samansuuruinen palkka.
 • Ei syrjintää – Ketään ei saa työsuhdekäytännöissä syrjiä sukupuolen, etnisen tai kansallisen alkuperän, iän, uskonnon, poliittisen vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen, ammatillisen järjestäytymisen, kastin tai syntyperän, siviilisäädyn, vammaisuuden, sairauden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
 • Järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus – Työntekijöillä on oltava oikeus liittyä itsenäisesti valitsemaansa ammattiyhdistykseen tai muodostaa sellainen ja neuvotella kollektiivisesti työehdoistaan. Maissa, joissa ammattiyhdistystoiminta on lailla kielletty tai rajoitettu, työntekijöillä on oikeus vapaasti valita omat edustajansa, joiden kanssa yritys voi käydä vuoropuhelua työsuhteisiin ja työntekoon liittyvistä kysymyksistä.
 • Sairaus- ja äitiyslomaetuudet – Kaikilla työntekijöillä on oikeus sairaus- ja äitiyslomaetuuksiin paikallisen lainsäädännön mukaisesti.
 • Turvallinen työympäristö – Työympäristön on noudatettava kaikkia paikallisia työturvallisuutta ja -hygieniaa koskevia lakeja ja asetuksia. Työnantajan on pyrittävä tehokkain toimin suojaamaan työntekijöitä onnettomuuksilta, vammoilta ja sairauksilta. Työtiloissa on oltava asianmukainen valaistus ja ilmanvaihto, hätäuloskäynnit on merkittävä selkeästi ja työntekijät on perehdytettävä evakuointikäytäntöihin. Työntekijöillä on oltava käytettävissään riittävä lääketieteellinen apu ja asianmukaiset suojavarusteet ja laitteet on varustettava asianmukaisin suojauksin.
 • Terveellinen työympäristö – Työntekijöillä on oltava käytettävissään asianmukaiset, paikallisia hygieniavaatimuksia vastaavat wc-tilat, juomavettä sekä turvalliset ja puhtaat ruokailu- ja lepotilat.
 • Perustarpeiden mukaiset makuu- ja saniteettitilat – Jos työnantaja vastaa työntekijöiden majoituksesta, makuu- ja saniteettitiloissa on oltava asianmukainen ilmanvaihto ja niiden on oltava paloturvallisuusvaatimusten ja muiden paikallisten lakien mukaiset.
 • Eettinen yritystoiminta – Yhteistyökumppanit eivät saa harjoittaa minkäänlaista korruptiota, kiristystä tai kiskontaa, kavallusta tai lahjontaa. Yhteistyökumppaneiden on pidettävä täsmällisesti kirjaa liiketoimistaan, suorituksistaan ja rakenteestaan soveltuvien säännösten ja käytäntöjen mukaisesti.
 • Ympäristönsuojelu – Yrityksen on kaikin tarvittavin toimin pyrittävä välttämään ympäristön vahingoittamista sekä estämään tai minimoimaan yhteisölle, luonnonvaroille ja muulle ympäristölle koituvat haitat.

Kaikkien tuotteiden on oltava Euroopan unionin soveltuvien standardien, lakien ja direktiivien mukaisia.

Amo Oy on perinteinen lelujen maahantuoja ja markkinoija.

Yhteystiedot

Amo Oy, Valimotie 13 A, 00380 Helsinki

020 163 0530 ( arkisin klo 08:00 - 15:00 )

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

www.aarrekirja.fi